Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN MEVZUAT

•          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

•          1475 sayılı İş Kanunu

•          4857 sayılı İş Kanunu

•          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

•          5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

•          6245 sayılı Harcırah Kanunu

•          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

•          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

•          2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

•          5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

•          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

•          4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

•          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

•          Sivil Savunma Kanunu

•          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

•          237 Sayılı Taşıt Kanunu

•          2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

•          4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

•          Karayolları Trafik Yönetmeliği

•          Karayolu Taşıma Yönetmeliği

•          Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

•          Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

•          Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

•          Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

•          Resmi Mühür Yönetmeliği

•          Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

•          Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

•          Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

•          Taşınır Mal Yönetmeliği

•          Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

•          COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020-8)

•          1/12/2003 Tarihli 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki

•          2006/10193 Sayılı B.K.K.

•          2006/10194 Sayılı B.K.K.

•          2014/6425 Sayılı B.K.K