EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN MEVZUAT

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

Taşınır Mal Yönetmeliği

Resmi Mühür Yönetmeliği

Sivil Savunma Kanunu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik