Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Hizmetlerimiz

 

1) Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

2) Bağlı birimlerin faaliyetlerini denetleyerek neticelerini Üst Yönetime ileterek bilgi akışını sağlar.

3) Yıllık çalışma programını hazırlar, ilgili birimlerle işbirliği yapar ve Üst Yönetime sunarak, önerilerde bulunur.

4) Astların belirlenen politikaları anlamalarını, belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasını ve yerine getirilmesini sağlar.

5) Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanıp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarına devreder sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutar.

6) Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususları tespit ederek, Üst Yönetime önerilerde bulunur.

7) Daire başkanlığının faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanların seçiminde, görevden alınmalarında, terfi ve atamalarında, ödüllendirme ve cezalandırmalarında Üst Yönetime öneride bulunur.

8) Astlarından kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri inceler, değerlendirir ve gereklerini yerine getirir.

9) Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacını tespit eder, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlar. Astları tarafından önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını inceler, bu hususta programlar hazırlar ve Üst Yönetime iletir.

10) Aylık bütçe harcamalarının kontrolünü yapar ve içinde bulunan günün mali durumunu inceler, gerektiğinde ilgili yerlere bilgi verilmesini sağlar.

11) Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlar.

12) Başkanlığa havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapar ve gereğini sağlayarak, cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.

13) Üniversitemizin gerek çalışanlarının gerekse öğrencilerinin ulaşımına yönelik hizmetlerin verilmesini sağlar.

14) 5188 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Üniversitemizin güvenliğini sağlar.

15) Üst yönetim tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapar.